Op vele manieren kan EBBEN Partners ondersteunen bij rechtspraak en geschiloplossing. U zoekt een advocaat, een mediator of juist een professional die bepaalde zaken voor u onderzoekt of onderbouwt.

Bij geschillen tussen partijen met een financieel effect bestaat veelal behoefte aan een onafhankelijke derde die de feiten helder weergeeft of die partijen helpt bij het ontrafelen van de geschilpunten. EBBEN Partners treedt in dit soort gevallen op als gerechtelijk deskundige of (bindend) adviseur. Een van de partners is gecertificeerd en RICS geaccrediteerd mediator. Hij bemiddelt tussen partijen bijvoorbeeld bij vastgoedgerelateerde zaken.

Daarnaast ondersteunt EBBEN curatoren bij het onderzoek naar de administratie van de in faillissement verkerende bedrijven. Daar waar haar werkzaamheden leiden tot rechtelijke procedures werkt EBBEN nauw samen met advocaten die ingeschakeld kunnen worden.

Hieronder geven wij nadere informatie per deelonderwerp.

Mediation

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. De mediator is hierbij - slechts - de procesbegeleider. Hij stelt zelf geen oplossingen voor vanuit de gedachte ‘client knows best’.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

EBBEN Partners heeft verschillende specialisatiegebieden, zoals  de bouw- en vastgoedsector.

Optreden als deskundige

Door haar onafhankelijke positie wordt EBBEN Partners veelvuldig gevraagd op te treden als deskundige bij rechtszaken of aangewezen als accountant-deskundige door NBA. Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van de onderzoeksvragen die aan de deskundigen van EBBEN Partners zijn voorgelegd:

 • Is voldaan aan de boekhoud- cq. publicatieplicht?
 • Waardering van activa bij boedelscheidingen;
 • Bedrijfseconomische analyse en onderzoek bij schadeclaims;
 • Onderzoek naar de juistheid en volledigheid van verschuldigde commissies;
 • Onderzoek naar het handelen en nalaten daarvan door management en commissarissen ten behoeve van aansprakelijkheidsprocedures;
 • Beoordeling van werkzaamheden die door accountants zijn uitgevoerd;

Als eindproduct kan in een rapport worden uiteengezet wat onze bevindingen zijn, maar het is ook mogelijk dat wij ‘slechts’ dienen als klankbord, en mondeling onze adviezen verstrekken.

Optreden als arbiter

EBBEN Partners kan worden aangesteld als bindend adviseur bij geschillen. De bij het geschil betrokken partijen zijn hierbij gezamenlijk de opdrachtgever van EBBEN Partners. Het geschil wordt besproken waarna de te onderzoeken zaken worden vastgelegd. De partijen worden afzonderlijk gehoord. EBBEN Partners legt de bevindingen voor in een conceptrapport waar partijen op kunnen reageren. Op deze wijze wordt de zorgvuldigheid in acht genomen die bij dit soort onderzoeken buitengewoon belangrijk is.

Ondersteuning van curatoren

Bij (gecompliceerde) financiële vraagstukken in faillissementsdossiers kan EBBEN Partners ondersteuning bieden aan curatoren. EBBEN Partners kan de curator steunen als ware hij de assistent van de curator. Gerichte vraag- en antwoordonderzoeken of een quickscan om te inventariseren of aanvullend onderzoek in bepaalde onderdelen zinvol is. Indien daarover afspraken zijn gemaakt rapporteert EBBEN Partners in de vorm van – vertrouwelijke – dossiernotities. EBBEN Partners kan derhalve accountancykennis en financiële onderzoekservaring inzetten voor curatoren, zonder dat de accountantsregels een knellend effect hebben voor de curator.

second opinion en contra-expertise

Soms heeft u bij belangrijke beslissingen behoefte aan een second opinion of trekt u rapporten van een deskundige in twijfel. In dit soort gevallen kan EBBEN Partners u de gewenste zekerheid verschaffen. Met een combinatie van expertisegebieden is zij in staat uw vraagstuk te beoordelen en rapporten van andere deskundigen kritisch te analyseren en becommentariëren. Met name bij omvangrijke onderzoeken verdient een ervaren adviseur zijn honorarium als hij de onderzoeksaanpak van collega’s mag beoordelen.

EBBEN INTENSIVE CARE

EBBEN zet de klok stil als het voor uw onderneming vijf voor twaalf is. EBBEN onderneemt direct actie die noodzakelijk is om u in staat te stellen uw ondernemingsactiviteiten op een verantwoorde manier voort te zetten.

BIJZONDERE PROBLEMEN

Ondernemers worden soms geconfronteerd met acute problemen waarbij de behoefte bestaat aan een ervaren specialist die hen kan ondersteunen. Bijvoorbeeld om uitstel te krijgen als een (belasting)deurwaarder een executieverkoop aan het voorbereiden is of om een hoogoplopend conflict met een belangrijke client of duurbetaalde medewerker te bezweren.

Wij ondersteunen de ondernemer ook bij een onvoorziene tegenslag, een sterke groei of een liquiditeitsprobleem. Wij slagen er vaak in (financiële) ruimte te creëren om toekomstbestendig te ondernemen. EBBEN geniet het vertrouwen van buitenstaanders: Als EBBEN ondersteuning verleent dan geven zij de onderneming nog een kans.

DOELGERICHTE AANPAK

Om te voorkomen dat er kosten worden gemaakt die niet terugverdiend kunnen worden hanteert EBBEN een fasegewijze aanpak.

Fase 1: Inventarisatie

In de eerste fase wordt belangrijke informatie over de onderneming, de betrokken partijen en eventuele schulden verzameld. EBBEN voert een achtergrondonderzoek uit naar de belangrijkste partijen. Ook naar de opdracht gevende ondernemer. EBBEN werkt namelijk alleen voor eerlijke ondernemers. Vandaar ook dat de buitenstaanders bij inschakeling van EBBEN vertrouwen houden in een goede afloop.

Na afronding van deze fase - die wij voor een fixed fee uitvoeren - brengen wij een advies uit, waarin wij de opties van de ondernemer beschrijven, alsmede een plan van aanpak met begroting inclusief onze inschatting op succes.

Fase 2: Juridische en financiële voorbereiding 

In de tweede fase wordt – conform de eerder gemaakte begroting - onderzoek uitgevoerd en worden de juridische en financiële mogelijkheden verkend en in stelling gebracht. Aan het einde van deze fase is alles in gereedheid om de turn around uit te voeren.

Fase 3: Uitvoering

In deze fase ondersteunt EBBEN de ondernemer: adviseert, voert desgewenst gesprekken met de belangrijkste financiers en crediteuren, fungeert als praatpaal en stuurt de begrotingen bij als daartoe aanleiding bestaat.

Zodra de onderneming weer in rustig vaarwater is gekomen trekt EBBEN zich terug. Dat geschiedt meestal geleidelijk. Als de betrokkenheid van EBBEN stopt voordat het vaarwater rustig is, stelt EBBEN de betrokken financiers en crediteuren op de hoogte. De medewerking van hen was immers gebaseerd op het vertrouwen dat EBBEN het schip in rustige wateren zou gaan loodsen.

Asset tracing en incasso's

EBBEN is dé specialist in complexe zakelijke incasso’s en asset tracing. EBBEN treedt nationaal en internationaal op in incasso’s en handelsconflicten. Wij sporen vermogensbestanddelen op en ondernemen de actie die noodzakelijk is om uw vorderingen te incasseren of u te assisteren bij het oplossen van zakelijke conflicten.

BIJZONDERE PROBLEMEN

Organisaties worden soms geconfronteerd met problemen waarbij zij behoefte hebben aan de steun van een ervaren specialist. Een partij die naast je staat en die de slagkracht kan bieden in lastige zakelijke situaties, zoals het uitblijven van betalingen na een levering of transactie. Zowel in als buiten rechte staan wij onze cliënten bij om hun incassopositie te analyseren en waar nodig te versterken.

Een partij kan het gelijk wel aan zijn zijde hebben - en dit vaak zelfs al in rechte hebben gewonnen – maar dan is het alsnog lastig om dit ook daadwerkelijk in succes om te zetten. Het incasseren van vorderingen of verplichtingen en het vinden van de mogelijkheden tot verhaal is vaak niet eenvoudig. Welke assets zijn voor het verhaal relevant? Waar bevinden deze zich? Welke juridische hobbels kunnen de verhaalsmogelijkheden in de weg staan? Het is slechts een greep van de vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

BIJZONDERE EXPERTISE

EBBEN combineert een unieke mix van kennis en expertise die wij kunnen inzetten bij advies- en onderzoeksopdrachten op gebied van Governance, Risk & Compliance, met een specialisatie in fraude en integriteit. Asset tracing & incasso's is een afdeling van EBBEN die zich specialiseert in geschiloplossing, complexe zakelijke incasso’s en asset tracing. Naast een stevige juridische basis op gebied van incasso, beslagrecht en zakelijke geschillen, beschikt EBBEN over expertise op gebied van (forensische) accountancy, schadeberekeningen en open source intelligence (OSINT). Ook heeft EBBEN een vergunning als particulier recherchebureau.

EBBEN heeft vestigingen in Brussel en Hilversum. De partners van EBBEN, ieder met tientallen jaren ervaring, hebben toegang tot een stevig internationaal netwerk, zodat wij overal ter wereld kunnen optreden voor onze cliënten.

Of het nu gaat om een afnemer die zijn factuur niet betaalt, een (voormalige) relatie die weigert om schade te vergoeden, een conflict bij de overname of verkoop van een bedrijf(sonderdeel), of een bestuurder of medewerker die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, EBBEN beschikt over kennis, tools en technieken om onderzoek te doen, informatie en inlichtingen te verzamelen, en – indien nodig - efficiënt en doortastend op te treden met incassomaatregelen.

DOELGERICHTE AANPAK

Om zo doelgericht en efficiënt mogelijk te kunnen opereren, hanteert EBBEN een fasegewijze aanpak. Daarmee voorkomen wij dat er hoge kosten worden gemaakt, voordat er een beeld bestaat over de vraag of een aanpak kans van slagen heeft.

 

Fase 1: Probleemanalyse

In de eerste fase wordt alle beschikbare informatie over de betrokken organisatie(s) en/of individuen en de vorderingen of het conflict verzameld. In deze fase staan de volgende vragen centraal:

 • Welke partijen zijn betrokken en welke belangen of motieven hebben zij?
 • Welke (zakelijke) relaties bestaan er tussen de partijen?
 • Wat is de achtergrond en aard van de vordering of het conflict en welke inschatting kunnen wij maken over de juridische haalbaarheid?
 • Welke informatie bestaat er op voorhand over verhaals- en beslagmogelijkheden, jurisdicties en eigendomsverhoudingen?

Na afronding van deze fase – die wij uitvoeren voor een vast bedrag – brengen wij een advies uit, waarin wij de opties van onze cliënt beschrijven, inclusief onze inschatting op succes en een plan van aanpak met begroting. Deze begroting bestaat veelal uit een vaste component en een variabel deel, afhankelijk van succes.

 

Fase 2: Onderzoek en juridische voorbereiding

In de tweede fase van het asset tracing onderzoek wordt onderzoek uitgevoerd en worden de juridische mogelijkheden verkend en in stelling gebracht. De volgende vragen worden in deze fase beantwoord:

 • Over welke vermogensbestanddelen beschikt de tegenpartij, hoe zijn deze gefinancierd, wat is de status van deze assets en waar bevinden deze zich?
 • Zijn de geïdentificeerde vermogensbestanddelen vrij van beslagen of andere vorderingen van derden?
 • Is er sprake van juridische constructies die het traceren en uitwinnen van de vermogensbestanddelen in de weg kunnen staan?
 • Welk aanvullend onderzoek is noodzakelijk om het geschil of de incasso kracht bij te zetten? Denk hierbij aan een schadeberekening of een forensisch toedrachtsonderzoek.
 • Welke juridische instrumenten kunnen worden ingezet om de vordering en incasso te effectueren? Indien noodzakelijk voor het veiligstellen van de belangen, wordt conservatoir beslag gelegd, of worden op andere wijze tegoeden en vermogensbestanddelen ‘bevroren’.

Aan het einde van deze fase is alles in gereedheid om de juridische strategie en tactiek uit te voeren.

 

Fase 3: Executie en incasso

Als de relevante assets zijn opgespoord en de juridische maatregelen in stelling zijn gebracht, is het zaak om zo snel mogelijk over te gaan tot het incasseren van de vordering of het terugvorderen van de assets. Dit kan zowel binnen als buiten rechte.

Voor het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen maken wij optimaal gebruik van onze kennis en ervaring. EBBEN bepaalt samen met haar cliënt de aanpak van de incasso en andere procedures. Het is mogelijk om een harde lijn te volgen, waarbij maximale druk op de schuldenaar wordt gezet. Aan de andere kant maken wij met grote regelmaat mee dat een cliënt ondanks een zakelijk geschil of een niet betaalde vordering de relatie met de tegenpartij wil bewaren. Door middel van onderhandeling, mediation en het treffen van een regeling (vaststellingsovereenkomst) komen wij tot een voor u bevredigende oplossing. Wij staan u vervolgens terzijde met het nakomen van de gemaakte afspraken.

Indien de middelen buiten rechte vruchteloos blijken, kunnen wij door het leggen van beslagen, het starten van juridische procedures, het executeren van vonnissen en het juridisch aanpakken van personen die zich achter vennootschappelijke structuren verschuilen ook de route van de gerechtelijke incasso inslaan. Of u nou kiest voor de harde weg of de zachte weg, EBBEN maakt voor u het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.